Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Charter voor de bescherming van persoonsgegevens van de Aandeelhoudersclub van ENGIE

 

De onderneming ENGIE S.A. met maatschappelijke zetel gelegen te: Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain, Faubourg de l’Arche, 92930 Paris La Défense cedex, Frankrijk.

De onderneming ENGIE S.A. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens met betrekking tot de Aandeelhoudersclub van ENGIE.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft ENGIE S.A. onderhavig Charter voor de bescherming van persoonsgegevens uitgevaardigd om haar verbintenissen overeenkomstig de belangrijkste beginselen van de GDPR duidelijk te herbevestigen.

In die zin gaat ENGIE S.A. volgende verbintenissen aan:

 • Voortdurend zorgen voor duidelijke en transparante informatie over het gebruik van de persoonsgegevens;
 • De persoonsgegevens alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden verzamelen;
 • Er voortdurend voor zorgen dat de verzamelde gegevens adequaat, relevant en beperkt zijn in functie van de doeleinden;
 • De verwerkte persoonsgegevens zuiveren of anonimiseren wanneer de bewaartermijnen zijn bereikt;
 • De veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens garanderen;
 • De uitoefening van de rechten van de betrokkenen binnen de gestelde termijnen naleven;
De verzamelde gegevens niet opnieuw gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.

Dit Charter biedt u alle nodige informatie om deze verwerking te begrijpen op basis van de gegevens die via dit platform worden verzameld.

1. Om ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake gegevensbescherming volledig conform blijft, heeft ENGIE S.A. een Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld Doel van de verwerking en soorten verzamelde gegevens

U zal ons waarschijnlijk een aantal persoonsgegevens verstrekken. Deze gegevens worden door ENGIE verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van de inschrijvingen in de Club en op de evenementen (U moet ten minste 1 aandelen van ENGIE bezitten om lid te kunnen worden van de aandeelhoudersclub).
 • Begeleiding en organisatie van evenementen voor de aandeelhoudersclub van ENGIE SA
 • Alle aandeelhouders die lid zijn van de aandeelhoudersclub registreren
 • Opvolging van de evolutie van deze populatie.
 • Diverse statistieken (evenementen per regio, typologie van de leden die aan de evenementen hebben deelgenomen, ...)
 • Doelgroepbepaling (voor de uitvoering van specifieke uitnodigingen)
 • Ontvangen van mededelingen over de Club en de Groep
 • Aanvulling en bijwerking van de database van de aandeelhouders.

2. Verzamelde gegevens

2.1. Categorieën van verwerkte gegevens

Volgende gegevens worden door ENGIE S.A. verwerkt: Gegevens betreffende de burgerlijke stand (titel, naam, voornaam, adres, geboortedatum), e-mailadres, taal, bedrijfsnaam, land van verblijf, telefoongegevens, aantal ENGIE-aandelen.

2.2. Verplicht karakter van de gegevensverzameling op het niveau van het verzamelformulier

De verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk (*). Als u de verplichte vragen niet beantwoordt, kunnen wij uw inschrijving bij de ENGIE-aandeelhoudersclub niet valideren.

2.3. Geautomatiseerde besluitvorming

De verwerking voorziet geen geautomatiseerde besluitvorming.

3. Juridische grondslag van de verwerking

De gegevens op dit formulier worden door ENGIE S.A. verzameld op basis van de uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming door het invullen van het club-inschrijvingsformulier.

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om deze doeleinden te bereiken. Volgende bewaartermijnen zijn van toepassing:

Doelstelling van de verwerking Bewaartermijn
Beheer van de aandeelhoudersclub van ENGIE SA Zolang de aandeelhouder minstens 1 aandelen heeft. Het lidmaatschap wordt ingetrokken van aandeelhouders die geen 1 ENGIE-aandelen meer bezitten. De gegevens worden gewist zodra de afdeling die belast is met de aandeelhoudersrelaties hiervan op de hoogte is.

5. Bestemmelingen van de gegevens

In het kader van het beheer van deze verwerking zijn de gegevens die door ENGIE S.A. worden verwerkt, voorbehouden voor gebruik door de afdeling Aandeelhoudersrelaties en mogen ze alleen worden meegedeeld aan onze interne en externe partners die belast zijn met de organisatie van de evenementen.

In de hypothese dat uw gegevens zouden worden doorgegeven aan andere derden (interne diensten van ENGIE SA, enz.) zal dit gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het kader van de communicatie van uw persoonsgegevens.

6. Sensibilisering voor de tekstvelden

De formulieren moeten worden ingevuld met objectieve informatie en nooit met buitensporige of beledigende informatie. Zij mogen geen gegevens of informatie bevatten die als gevoelig worden beschouwd (ras of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of seksleven, overtredingen, veroordelingen, veiligheidsmaatregelen).

Ter informatie: dit soort informatie wordt niet verwerkt en wordt verwijderd.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

ENGIE S.A. neemt als verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en, meer bepaald, om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

8. Uw rechten

Overeenkomstig de relevante regelgeving hebt u het recht om de toegang tot, de rechtzetting of de verwijdering van uw gegevens te vragen. U beschikt ook over een recht van verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens. Aangezien het verzamelen en verwerken van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, wordt u geïnformeerd dat u de mogelijkheid hebt om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

U kunt al deze rechten ook uitoefenen door contact op te nemen met:

 • Via volgend e-mailadres: relation@actionnaires.engie.com;
 • evenals op het postadres: ENGIE Dienst Relaties aandeelhouders, case courrier A2932 : 1 place Samuel de Champlain - 92930 Paris La Défense - Cedex – France.

Wij wijzen er u ook op dat u een verzoek kunt indienen bij de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (CNIL). U kunt toegang krijgen tot hun site via de volgende link: https://www.cnil.fr/.

9. De contactgegevens van de DPO

Om ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake gegevensbescherming volledig conform blijft, heeft ENGIE een Functionaris voor gegevensbescherming( DPO) aangesteld, die op het volgende adres kan worden gecontacteerd:

 • Département Protection des Données ENGIE, Adres: 1 place Samuel de Champlain - 92930 Paris La Défense - Cedex - France
 • via volgende link: Contact DPD/DPO.

10. Beheer van cookies of andere tracers

10.1. Principe

Het gaat om tracers die worden geïntegreerd en gelezen, bijvoorbeeld bij het raadplegen van dit platform, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele applicatie, ongeacht het type apparaat dat wordt gebruikt, zoals een computer, smartphone, digitale lezer en een met het internet verbonden videogameconsole.

Ons platform maakt gebruik van functionele tracers die essentieel zijn voor de goede werking van de website.

Houd er rekening mee dat als u een functionele cookie verwijdert (authenticatiecookies, enz.), u van sommige diensten mogelijk niet kunt genieten.

10.2. Hoe u uw cookies of andere tracers kunt verwijderen en instellen

Ons platform maakt gebruik van functionele tracers.

Om meer te weten te komen over cookies en hoe u uw browser kunt instellen, nodigen wij u uit om deze pagina te raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

10.3. Type cookies, tracers en instellingen

De cookies die op uw server kunnen worden geïnstalleerd wanneer u de site bezoekt, zijn cookies die uitsluitend tot doel hebben de elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken of die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van de door u gevraagde dienst (taalcookies, identificatiecookies, enz.), of statistische of andere cookies onder de hieronder beschreven voorwaarden.

Welke cookies en tracers zijn er geïnstalleerd?

Met deze cookies en tracers kan de site optimaal functioneren.

Naam van de cookie Omschrijvind/Doel Bewaartermijn
PHPSESSID Sessiecookie einde van de sessie
MATOMO_SESSID Navigatie-/statistische cookies 390 dagen