Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Welkom op de website «clubactionnaires.engie.com» (hierna «de Website» genoemd).

Overeenkomstig de wet verzoeken wij u om kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden (hierna de «Voorwaarden» genoemd) en van elke bijzondere voorwaarde vermeld op de pagina's van de Website, die uw gebruik van de Website «clubactionnaires.engie.com beheert.».

Deze Voorwaarden hebben betrekking op uw wettelijke rechten en plichten die van toepassing zijn bij gebruik van deze Website.

Deze Website wordt gratis ter beschikking gesteld (uitgezonderd kosten om verbinding te maken met de Website) voor uw persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van naleving van de hierna bepaalde Voorwaarden.

Door toegang te nemen tot deze Website of deze te raadplegen en/of te gebruiken bevestigt u dat u deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Bovendien verbindt u zich ertoe om alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven. U mag deze Website niet gebruiken indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt.

U verbindt zich ertoe enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik toegang te nemen tot de informatie op deze Website.

U mag de Website enkel gebruiken voor wettige doeleinden; gebruik of omleiding voor doeleinden die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden zijn niet toegelaten.

De inhoud van deze kennisgeving moet mogelijk worden veranderd; wij verzoeken u dan ook om deze kennisgeving regelmatig te raadplegen.

1. Algemene informatie

Deze Website is eigendom van de Groep ENGIE, naamloze vennootschap met een kapitaal van 2 435 285 011 euro, geregistreerd in het Handelsregister van Nanterre onder het nummer 542 107 651.

De maatschappelijke zetel van ENGIE is gelegen te Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain, Faubourg de l’Arche, 92400 Courbevoie, Frankrijk (telefoon: +33 (0)1 44 22 00 00).

De Website werd ontworpen door de firma SEITOSEI met maatschappelijke zetel te:
14 place Marie-Jeanne Bassot
92300 Levallois-Perret
Tel.: 01 78 94 87 30
www.seitosei.com

De Website wordt gehost op de computerhardware van de firma OVH, met maatschappelijke zetel te:
2 rue Kellermann
BP 80157 59053
Roubaix Cedex 1
www.ovh.com

2. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

EAls gebruiker van de Website bevestigt u dat u beschikt over de nodige bevoegdheid en middelen om toegang te nemen tot deze Website en ze te gebruiken.

ENGIE en haar medewerkers stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op deze Website weergegeven informatie juist en actueel is, maar ze behouden zich het recht voor om de inhoud op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Ze kunnen echter niet garanderen dat deze informatie volledig is of dat de informatie niet wordt gewijzigd door derden (hackers, virus). ENGIE en haar medewerkers aanvaarden bovendien geen enkele vorm van aansprakelijkheid (rechtstreeks of onrechtstreeks) in geval van vertraging, fout of nalatigheid betreffende de inhoud en het gebruik van deze pagina's, alsook niet in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de service.

U erkent op de hoogte te zijn dat de Website 24u per dag en 7dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van de telecommunicatienetwerken of andere technische problemen. ENGIE kan haar Website onderbreken omwille van onderhoud. ENGIE zal proberen om de gebruikers hiervan op voorhand te verwittigen. ENGIE is niet aansprakelijk voor vertragingen, gebruiksproblemen of problemen met de compatibiliteit tussen deze Website en bestanden, uw browser of elk ander programma voor toegang tot de Website.

ENGIE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of het gevolg is van de verspreiding van een een virus door derde via onze Website en die uw computer kan beschadigen als gevolg van de verbinding met deze Website, het gebruik van deze Website of de navigatie op deze Website. ENGIE kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of bijkomende schade (inclusief maar niet beperkt tot technische storing, bekendmaking van vertrouwelijke documenten, verlies van gegevens), noch voor elke andere gevolgschade die zich voordoet tijdens of met betrekking tot het gebruik van de Website.

ENGIE levert alle mogelijke inspanningen om te garanderen dat de op de Website verspreide informatie juist en actueel is. ENGIE behoudt zich hiervoor het recht voor om de inhoud, op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te corrigeren. ENGIE en haar medewerkers bieden echter geen garantie of aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de geschiktheid, de opeenvolging, de juistheid, de foutloosheid, de waarheidsgetrouwheid, de actualiteit, het trouwe en commerciële karakter, de kwaliteit, de gegrondheid en de beschikbaarheid van de informatie op deze Website. Elke internetgebruiker neemt de risico's als gevolg van het geloof dat hij of zij hecht aan deze informatie volledig op zich. Er kunnen fouten of nalatigheden worden vastgesteld, die met name te wijten zijn aan tik- of opmaakfouten. Indien u dergelijke fouten vaststelt, verzoeken wij u om ons hiervan op de hoogte te brengen zodat we kunnen overgaan tot de gepaste correcties.

De elementen van de Website worden 'als dusdanig' geleverd, zonder enige vorm van stilzwijgende of uitdrukkelijke garantie. ENGIE weigert stellig elke interpretatie die de inhoud van de Website tracht gelijk te stellen met een bod tot aankoop of een aanzet tot het verwerven van aandelen of andere al dan niet beursgenoteerde effecten van ENGIE, een van haar rechtstreekse of onrechtstreekse dochterbedrijven of partnerbedrijven.

ENGIE behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk element van de Website te wijzigen. In het kader van haar beleid inzake update en optimalisatie van de Website kan ENGIE beslissen om deze Voorwaarden te wijzigen.

Alle gedateerde informatie die wordt gepubliceerd op de Website geldt enkel voor de vermelde datum.

Er wordt tevens aan herinnerd dat de geheimhouding van de correspondentie op het netwerk niet gegarandeerd is en dat het aan elke internetgebruiker is om alle geschikte maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

De Website geeft toegang tot andere websites van ENGIE of websites van ondernemingen uit de ENGIE-groep. Deze websites beschikken mogelijk over hun eigen wettelijke bepalingen, die u best raadpleegt en naleeft.

3. Beheer van de toegangscodes en wachtwoorden

Bepaalde diensten die worden aangeboden op de Website vereisen een toegangscode en wachtwoord.

Deze toegangscodes en wachtwoorden zijn vertrouwelijk, persoonlijk, onvervreemdbaar en onoverdraagbaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer, de opslag en de gevolgen van het gebruik ervan. Het is aan u om de nodige maatregelen te treffen voor de beveiliging en de bewaring ervan. ENGIE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig frauduleus gebruik.

Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot de beveiligde zones automatisch ongeldig gemaakt na meerdere mislukte toegangspogingen. ENGIE behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website te weigeren in geval van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van het wachtwoord of de toegangscode van een gebruiker. Bij weigering van toegang zal ENGIE u hiervan op de hoogte brengen.

De registraties die worden uitgevoerd door het computersysteem van de Website wanneer de gebruiker verbinding maakt, vormen het bewijs van de handelingen die de gebruiker op de Website uitvoert alsook het bewijs van de verwerking van deze handelingen.

4. Intellectuele eigendom

De website wordt in zijn geheel beheerd door de Franse wetgeving en de internationale conventies wat betreft auteursrechten, merkenrechten en, in het algemeen, de intellectuele eigendom.

De op de Website voorkomende merken en logo's (halfbeeldende merken) van ENGIE zijn gedeponeerde merken. De algemene structuur, software, teksten, afbeeldingen, video's, geluiden, knowhow, animaties, databank en, in het algemeen, alle informatie en inhoud die voorkomt op de Website zijn eigendom van ENGIE of maken deel uit van een gebruiks- of exploitatierecht.

Deze Voorwaarden verlenen u geen gebruikslicentie of gebruiksrecht voor het geheel of een deel van de Website. Elke weergave, wijziging, reproductie, denaturatie, geheel of gedeeltelijk, van het geheel of een deel van de Website of de inhoud ervan, via eender welk proces, en op eender welke drager, kan een inbreuk vormen die strafbaar is volgens het burgerlijk recht of het strafrecht.

Indien u iets van de inhoud van de Website (tekst, afbeelding, ...) wilt gebruiken, moet u hiervoor de schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming krijgen van ENGIE door een aanvraag in te dienen op het adres dat is aangegeven in de § "wettelijke bepalingen" of door een e-mail te sturen naar de webmaster.

5. Privacy

Als gebruiker van de Website bent u verplicht om de toepasselijke wetgeving na te leven en, in het bijzonder, de bepalingen van de wet met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, waarvan de schending strafbaar is gesteld met strafrechtelijke sancties.

U moet zich in het bijzonder onthouden van het verzamelen of misbruiken van, met name, persoonsgegevens waartoe u toegang heeft en, in het algemeen, elke handelding die mogelijk een inbreuk vormt op de privacy, de eer, de gevoeligheid, het imago van het merk, de reputatie van een natuurlijke persoon of rechtspersoon en, met name, van ENGIE, door iedere lasterlijke, provocerende, kwaadaardige, denigrerende of bedreigende vermelding, bericht of tekst, op eender welke drager, te vermijden.

6. Hyperlinks

ENGIE is niet aansprakelijk voor hyperlinks die verwijzen naar andere websites, met name wat betreft de inhoud van deze websites.

ENGIE is niet verantwoordelijk voor de hyperlinks die naar deze Website leiden en verbiedt eender welke persoon om een dergelijke link te creëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

De Website kan bepaalde niet-historische gegevens bevatten die verklaringen van toekomstgerichte aard vormen en, in het bijzonder, toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, trends, plannen of doelstellingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige standpunten en veronderstellingen van het management en zijn onderworpen aan belangrijke risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de resultaten die in deze verklaringen (of de eerdere resultaten) worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Meer informatie over deze risico's en onzekerheden is terug te vinden in de door ENGIE bij de bevoegde overheden gedeponeerde documenten. De toekomstgerichte verklaringen worden op een bepaalde datum voorgesteld en ENGIE verbindt zich er niet toe om deze te updaten of te herzien, ongeacht of dit gebeurt naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om een andere reden.

8. Algemene bepalingen

Elke afstand of andere overdracht van de rechten die door deze Voorwaarden worden toegekend, is ten strengste verboden.

Indien, om welke reden dan ook, een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig zou verklaren, zal de ongeldigheid van die bepaling op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen aantasten. De overige bepalingen blijven in dat geval van kracht.

Het niet uitoefenen van een recht of rechtsvordering onder deze Voorwaarden door een van de partijen mag niet worden beschouwd als het afstand doen van een dergelijk recht of vordering.

De Website wordt beheerd door het Franse recht. Deze Voorwaarden worden beheerd en geïnterpreteerd overeenkomstig de Franse wet.